Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1.Niniejsza polityka prywatności aplikacji webowej ma charakter

informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Aplikacji

 

2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.czytka.edu.pl jest Katarzyna Zatoń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Terapii Anima wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Hoża 62/4900-682 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@czytka.edu.pl– zwany dalej „Administratorem”

 

3.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

 

 

1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę

2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a)zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży Aplikacji.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Aplikacji ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Aplikacji

4.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Aplikacji: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej;   W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Aplikację w celu
 2. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;
 3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 4. zapamiętywania danych logowania do Aplikacji
 5. dostosowywania zawartości
 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Aplikacji
 7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):•

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Aplikacji (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją . Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Aplikacji. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Aplikacji

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.